Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[fanfic] [ccs] tình yêu nhiệm màu

Go down

[fanfic] [ccs] tình yêu nhiệm màu

Bài gửi by Khách v on Thu Sep 11, 2008 10:02 am

[size=12]Sakura Kinimoto: coâng chuùa vöông quoác Clow, ngöôøi chòu lôøi nguyeàn. Xinh ñeïp, deã thöông, coù ñoâi maát baûo ngoïc laøm traùi tim bao ngöôøi ngaån ngô

Tomoyo Daidouji: baïn thaân cuûa Sakura, laø quaän chuùa, con gaùi cuûa 1 trong 3 ngöôøi coù coâng thaøng laäp vöông quoác Clow

Lee Syaoran: baïn thaân cuûa Sakura, Tomoyo. Con trai cuûa Lee Hiroshi, ngöôøi coù coâng laäp neân Clow

3 doøng hoï Lee, Kinimoto, Dadoji khôûi binh laäp neân Clow. Clow laø nöôùc dc 3 doøng hoï L,K,D laáy 1 chuùt ñaát töø 4 nöôùc : Sasaki, Mihara, Shimon vaø Lamia. Clow laø nöôùc voâ ñòch veà Quaân söï. Fujitaka laø vò vua ñôøi thöù 10Chöông 1: LÔØI NGUYEÀN TUOÅI 19

Theo truyeàn thuyeát xöa keå laïi khi ngoâi sao ñeïp nhaát toûa saùng cuõng laø luùc 1 naøng coâng ra ñôøi. Naøng coâng chuùa xinh ñeïp , coù caù tính seõ chòu lôøi nguyeàn laø seõ khoâng soáng wa ñoä tuoåi 19. neáu nhö muoán lôøi nguyeà ñöôïc hoùa giaûi thì seõ coù moät ngöôøi con trai yeâu coâng chuùa heát mình, chaáp nhaän töø boû maïng soáng cuûa mìnhñeå cöùu ngöôøi con gaùi maø caäu yeâu nhaát. Vaø khi vöông quoác Clow ñöôïc thaønh laäp, 1 ngoâi sao ñeïp nhaát, laøm cho taâm hoàn nhöõng keû quaïnh hiu trôû neân aám aùp vaø ngoâi sao töôïng tröng cho soá phaän naøng coâng chuùa cuûa Clow ñaõ böøng saùng keùo theo baùnh xe soá phaän cuûa nhieàu ngöôøi thay ñoåi

_________-Naøy! Quaùi vaät! Em ôû daâu vaäy haû??? Moät chaøng trai noùi

-SAKURA!!!!!!!!!!!! Trôøi ôi laø trôøi! Anh chòu thua em roài ñoù. Moät chaøng trai khaùc noùi

- Sakura khoâng phaûi laø quaùi vaät ! Anh Touya môùi laø laø waùi vaät! Sakura deã thöông thaáy moà! Coøn anh Eriol nöõa, anh ñaõ chòu thua em roài maøh, mau laøm ngöïa cho em cöôõi ñi! (hehe, aùc wa')- Thoâi maø Sakura, ñöøng choïc hai anh aáy nöõa! Moät coâ beù leân tieáng

- AÙ!! Chaøo Tomoyo iu daáu cuûa tôù. Tôù cho caäu möôïn "ngöïa Touya" cuûa tôù ñoù

-Anh ñoàng yù laøm nhöïa em cöôõi hoài naøo vaäy ta? Touya noùi. Aø ! chaøo Tomoyo

-Tomoyo kính chaøo thaùi töû Touya vaø hoøang töû Eriol.

- Ô.. ôø Er..iol c...chaøo T..Tomoyo! Eriol caø laêm khi Tomoyo mæm cöôøi vôùi mình vaø maët caäu ñoû nhö traùi caø chua chín ( deã hieåu thoy, Eriol iu Tomoyo nhöùt maøh)

- UÙi chuøi ui! Anh Eriol sao maøh maët ñoû waù daäy! Hay laø anh ba cuûa Sakura lôõ iu Tomoyo maát roài. Coøn Tomoyo nöõa, töø khi bít anh Eriol cuûa mình thì nghe ai nhaét tôùi Eriol laø maët cuõng ñoû nhö maët Eriol hoài naõy ñoù! Sakura khuùc khíck cöôøi ( bieát chuyeän gì ñang xaûy ra ruøi ha)

- Ñaâu coù ñaâu! Tomoyo vaø Eriol ñoàng thanh leân tieáng

- daäy sao maët hai ngöôøi ÑOÛ quaù daäy!

..................

- Coâng chuùa, xin coâng chuùa ñöøng choïc hai ngöôøi ñoù nöõa. Moät ngöôøi trai coù maùi toùc naâu vaø ñoâi maét hoå phaùch leân tieáng

- Höø ! Teân Syaoran ñaùng gheùt! Sakura böïc mình leân tieáng

- Xin baùo tröôùc cho coâng chuùa laø coâng chuùa khoâng theå naøo thaéng noåi toâi ñaâu! Syaoran vaãn bình thaûn traû lôøi khi thaáy Sakura giô naám ñaám veà phía caäu

- Ñôïiiii ñoù! Sakura nhaán maïnh töøng chöõ trong khi coâ ñaõ töùc xì khoùi roài

- Vaø toâi ñöôïc leänh cuûa quoác vöông Fujitaka vaø hoøang haäu Naneshiko laø taäp töùc ñöa coâng chuùa hoài cung ñeà chuaån bò cho böõa tieäc möøng coâng chuùa 15 tuoåi vaø.. nhôø quaän chuùa Tomoyo thay aùo giuùp cho coâng chuùa neáu khoâng coâ ta laïi aên maëc nhö con trai nöõa.

- Laøm ôn boû hai chöõ quaän chuùa ñi ñöôïc khoâng Lee Syaoran. Tôù, caäu vaø Sakura laø baïn thaân maø.

- Coâ/Anh ta khoâng phaûi laø baïn cuûa tôùôùôù!!!!!!!!!! Syaoran vaø Sakura ñoàng thanh leân tieáng

- Hôïp yù nhau gheâ ta. Tomoyo khuùc khích cöôøi. Maø thoâi tôù seõ ñöa Sakura veà thay aùo. AÙ neø Sakura a`k tôù vöøa môùi may cho caäu moät caùi aùo môùi thieät laø ñeïp ñoù. Laùt maëc cho tôù coi thöû nha. Maét Tomoyo long leân khi nghó ñeán luùc ñöôïc coi Sakura maëc aùo vaøo vì ñoù laø sôû thíck cuûa Tomoyo-chan maø

_________- Chaø nhanh waù ha, môùi ñaây maø Sakura ñaõ 15 tuoåi roài, chæ coøn 4 naêm nöõa maø thoâi. Gioïng quoác vöông boãng chuøng xuoáng. Ta khoâng bieát coù neân noùi cho con noù bieát söï thaät ñau loøng naøy khoâng nöõa

- Thieáp nghó laø neân noùi cho noù bieát ñeå noù chuaån bò tinh thaàn. Hoøang haäu traû lôøi

- Naøng goïi phaùp sö Yukito vaøo ñaây ta hoûi moät chuùt

- uøa. Thieáp ñi ñaây.- Phaùp sö Yukito

- Coù thaàn

-Ta muoán hoûi, coù caùch naøo níu chuyeän söï soáng cho con gaùi khoâng haû?

- Thöa beä haï, ngoâi sao chieáu meänh cuûa coâng chuùa laø nhoâi sao ñeïp nhaát vaø... cuõng chính laø ngoâi sao cuûa töû thaàn n..........

- Ta hoûi laø coøn caùch naøo níu keùo maïng soáng cho coâng chuùa

- Xin beä haï nhaãn naïi nghe thaàn noùi heát. Khi coâng chuùa chaøo ñôøi, coâ ñaõ coù moät caùi bôùt ñoû hình con böôùm treân vai vaø thaàn sau khi troø chuyeän vôùi caùc vò vò thaàn vaø ñaõ xaùc ñònh ñöôïc ñoù laø.......

- Laø jì? Quoác vöông hoài hoäp

- Caùi bôùt ñoû ñoù chính laø do meï ñôõ ñaàu cuûa Sakura taïo neân

- YÙ cuûa ngöôi laø..

- Chính laø Thieân nöõ Miko, vaø ngöôøi cuõng taïo ra moät ngöôøi con trai yeâu Sakura heát mình nhöng ngöôøi ñaõ ñaùnh maát kí öùc cuûa caäu nhöng coøn giöõ moät chuùt caûm giaùc vöông trong tim, neáu nhö Sakura laøm khôi daäy caõm giaùc aám aùp trong traùi tim caäu aáy thì seõ cöùu soáng coâ vaø caû caäu aáy nöõa, noãi buoàn cuõng seõ gaäm nhaám traùi tim caäu vaø caäu cuõng seõ cheát khi 22 tuoåi bôûi vì chính Töû thaàn AÙo Ñen ñaõ ñaët lôøi nguyeà leân coâng chuùa nhoû beù vuûa chuùng ta.

- Ta hieåu, ngöôi lui ra ñi

- Vaâng aï

_________- UÙi chuøi ui!! Sakura cuûa tôù ñeïp quaù aø

- To..Tomoyo aø tôù.........

- Nhaát ñònh caäu seõ ñeïp nhaát buoåi ñoù! AØ Sakura aø,saomaø caäu vaø Syaoran giaän dai quaù

- Hôû? Giaän dai gì chöù?

- Thì 10 naêm tröôùc ñoù, Syaoran lôõ laøm rôùt mieáng thòt boø uûa caäu xuoáng ñaát theá laø caäu traû thuø baèng caùch xeù naùt caùi aùo maø Syaoran thix nhöùt, roài hai ngöôøi giaän nhau ñeán baây giôø lun. Maø coâng nhaän hay thieät, luùc ñoù caäu môùi coù 5 tuoåi coøn Syaoran thì 6 tuoåi, sao maø nhôù dai döõ zaäy neø(>_<)

- ..........

- Gheùt nhöùt laø khi khoâng toâi phaûi laøm caän veä baûo veä coâ ta nöõa chöù, ngöôøi döõ nhö coïp zaäy maø cuõng caàn ngöôøi baûo veä. Ñuùng laø dôû hôi!! Syaoran chaúng bieát töø ñaâu chui ra vaø neän moät caâu laøm Sakura töùc muoán xæu lun

- Ngöôi! Ngöôi noùi caùi gì? Coù daùm nhaét laïi khoâng haaaaaaaaaaaaaû. Sakura nghieán raêng keø keït

- Ñöôïc roài! Muoán noùi laïi bao nhieâu laàn maø chaúng ñöôïc chöù. Ñoà döõ nhö coïp! Ñoà döõ nhö coïp!!!!!!!!!!!

- Thoâi maø, hai ngöôøi ñöøng caõi nhau nöõa. Toâi can ñaáy. AØ maø Syaoran naøy, coù vieäc gì khoâng vaäy.

- Coù. Quoác vöông Fujitaka leänh cho toâi trieäu taäp con coïp ñoù ñeán Linh Tieâu ñieän gaëp ngaøi.

- Ngöôi baûo ai laø con coïp haû

- Coâ ñaáy. Toát nhaát laø coâ neân ñi leï ñi, toâi thaáy göông maët cuûa Quoác vöông khoâng ñöôïc khoûe laém ñaáy.

- OÁi! Phuï vöông khoâng khoûe aø! Sao mình chaúng bieát gì heát vaäy neø! Phaûi ñi gaëp cha thoâi! Í weân! Chaøo Tomoyo nheù, tôù ñi ñaây, chuùt nöõa gaëp laïi, tôù thöông caäu nhieàu laém Tomoyo aø. Chaøo thaèng nhoùc ñaùng gheùt.

Baát giaùc Syaoran nôû moät nuï cöôøi, nuï cöôøi ñeïp nhaát maø Tomoyo töøng thaáy sau khi ba caäu maát. Tomoyo thaàm nghó "mình phaûi laøm cho Sakura vaø Syaoran thaønh moät caëp môùi ñöôïc "

- Naøy, caäu caäu cöôøi gì vaäy?

- Toâi cöôøi caäu caäu ñaáy!

- Taïi sao cöôøi toâi?

- Sau naøy caäu seõ hieåu.

_________-coù chuyeän gì vaäy Phuï vöông?

- Sakura aø

- Daï?

- Coù leõ ta neân noùi cho cho bieát moät ñieàu,möôøi laêm naêm nay, con lun hoûi ta veà caùi bôùt hình cho böôùm maøu ñoû beân caïnh caùi bôùt Hoøang gia, ta seõ noùi cho con bieát söï thaät ñoù chính laø..........

- Lôøi nguyeàn, lôøi nguyeàn khoâng soáng qua ñoä 19, ñuùng khoâng cha/

- Taïi sao, taïi sao con laïi bieát?

- hoâm tröôùc khi ba goïi phaùp sö Yukito vaøo noùi chuyeän, con ñaõ ñöùng beân ngoaøi vaø ñaõ nghe taát caû. Maáy hoâm nay con caûm thaáy trong ngöôøi coù caùi gì ñoù khoâng oån, thì ra laø taïi lôøi nguyeàn. Ba yeân taâm, con seõ khoâng haønh ñoäng daïi doät ñaâu. Thoâi con coøn chuùt chuyeän, con ra ngoaøi tröôùc ñaây

Sakura ñi, vaãn ñi maø chaüng bieát ñi ñaâu, vaø roài cho döøng chaân tröôùc caây hoa anh ñaøo maø coâ thích nhaát. Coâ khoâng muoán khoùc nhöng.. nöôùc maét vaãn rôi, leä vaãn chaûy. Coâ khoâng muoán xa moïi ngöôøi, coâ khoâng xa anh Touya, khoâng muoán Eriol, khoâng xa Tomoyo vaø cuõng chaúng muoán xa Syaoran. Chaúng hieåu sao khi nhaéc tôùi Syaoran, coâ khoùc nhieàu hôn nöõa, coâ goïi nhoû " Syaoran, caäu ôû ñaâu vaäy?"

- Naøy, coâ bò gì vaäy, töï nhieân ñöùng tröôùc caùi caây naøy daäy haû. Naøy, Sakura, Sakura, coâ...coâ khoùc aø?

Syaoran xoay ngöôøi Sakura laïi, ñoâi maét ñoû thaåm vì khoùc vaø coâ oâm chaàm laáu Syaoran.

- Naøy, coâ bieát coâ ñang laøm gì khoâng? Syaoran boãng ñoû maët vì chöa bao giôø caäu tieáp xuùc gaàn Sakura nhö vaäy huoáng chi ...... Sakura laïi ñang oâm caäu chaët nhö vaäy.

- Ñ..Ñöøng boû toâi ra ñöôïc khoâng? Toâi sôï toâi sôï laém, ñöøng ñöøng baét toâi xa moïi ngöôøi maø. Sakura naác leân

- coâ bình tónh laïi ñi roài noùi cho toâi nghe coù chuyeän jì xaûy ra vaäy, bình thöôøng toâi thaáy coâ cöùng raén laém maø. Syaoran ngaïc nhieân hoûi laïi.

Sakura khoâng traû lôøi, coâ ñöùng ñoù, coâ oâm Syaoran maø khoùc, khoùc öôùt caû vai aùo syaoran. Luùc naøy Syaoran muoán baûo veä coâ hôn baûo veä caùi gì, caäu khoâng muoán ai coù theå laøm Sakura khoùc, caäu caêm thuø keû laøm Sakura ñau khoå vaø caäu cuõng coù theå gieát keû ñoù nöõa.

- Sakura cöù khoùc ñi, khoùc heát cho noãi buoàn bieán maát. Toâi khoâng xa Sakura ñaâu, ñöøng lo, Syaoran höùa seõ khoâng xa Sakura ñaâu maø.

Hai ngöôøi ñöùng ñoù, ñöùng döôùi caùi caây Sakura maø hai ngöôøi ñeàu thích. Boùng maùt cuûa caùi caây truøng teân vôùi coâ coâng chuùa nhoû beù cuûa vöông quoác Clow hieàn hoøa oâm aáp caø hai ngöôøi vaøo loøng.

- Naøy coâ oâm toâi chaët quaù laøm toâi ngheït thôû ñaáy

- AÙ!AÙ AÙ! Toâi....toâi xin loãi. Toâ.....toâi khoâng nghó laø.. laø mình seõ oâm caäu ñaâu Syaoran. Sakura ñoû maët maø noùi

- Khoâng sao ñaâu. Chæ caàn coâ giaët caùi aùo naøy cho toâi laø ñöôïc roài, coâ coù thaáy caùi aùo cuûa toâi öôùt nheït nöôùc maét cuûa coâ roài hay khoâng haû?

- T..toâi ñaâu coù khoùc ñaâu

- Daäy caùi gì öôùt ôi laø öôùt treân aùo toâi vaäy haû?

- T..toâi...toâi xin loãi

- Khoâng coù gì. Maø taïi sao coâ khoùc, coù caùi gì ñau khoå laém sao, tröôùc ñaây toâi coù thaáy coâ khoùc bao giôø ñaâu????

IM LAËNG

- Khoâng muoán noùi cuõng ñöôïc, toâi khoâng eùp ñaâu. Toâi seõ chôø ñeán ngaøy coâ can ñaûm noùi ra.

Moät côn gioù thoûang qua laøm toùc Syaoran bay phaáp phôùi. Sakura chöa bao giôø thaáy Syaoran "ñeïp zai" nhö theá naøy, göông maët coâ ñoû öûng leân.

- Sakura! Giöõ gìn söùc khoûe nheù. Neáu coâ beänh thì khoâng phaûi chæ coù Quoác vöông lo cho coâ ñaâu!

- Caùm ôn! Caùm ôn Syaoran nhieàu laém.

- Laâu roài môùi nghe moät caâu loït tai ñaáy!

Hai ñoâi moâi ñeàu nôû moät nuï cöôøi, moät nuï cöôøi haïnh phuùc thaät söï

_________Laïch caïch. Laïch caïch. Baùnh xe laên cuûa soá phaän ñi ñuùng höôùng roài ñaáyHeát chöông 1

Ñoùn xem chöông 2: Söï coá laõng maïng
Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: [fanfic] [ccs] tình yêu nhiệm màu

Bài gửi by Kaetta on Thu Sep 11, 2008 5:29 pm

Move topic sang box "fanfiction", và trong vòng hai ngày nếu tác giả hok chịu làm đúng theo yêu cầu của nội quy thì sẽ lock topic và move sang thùng rác! '_______'
Thân! ^^

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 23
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [fanfic] [ccs] tình yêu nhiệm màu

Bài gửi by Kaetta on Sat Sep 13, 2008 10:11 am

Lock và move vào thùng rác dành cho các fiction - fanfiction hok chịu theo quy định!

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 23
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [fanfic] [ccs] tình yêu nhiệm màu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết