Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[G] [ truyện ngắn] khóc

Go down

[G] [ truyện ngắn] khóc

Bài gửi by Khách v on Thu Sep 11, 2008 9:41 am


[size=12]Khoùc

-------------------------------
thaân göûi chiotomoyo, papa cuûa kiwiù
-----------------------------------------------------------------------------------"Mình chia tay em nheù."

ược"

" Em không thc ti sao ư?"

" Ti sao li thc mc cơ ch"

" Xin li Em"

Caùi maåu hoäi thoaïi ñoù, taïi sao em laïi chaúng theå naøo queân ñöôïc. Hoâm aáy, anh baûo meï anh oám naëng, anh phaûi veà queâ gaáp. Em vaøo sieâu thò mua ít ñoà boå sang cho anh, ñi ñöôïc moät quaõng, tuùi ñoà treân tay em rôi xuoáng, thöùc aên rôi khaép moïi nôi, moät caûnh khuûng khieáp ñaäp deán maét em : anh naém tay, oâm eo, tình töù vôùi moät coâ gaùi, ñaùng sôï hôn, coâ aáy laïi laø ngöôøi baïn raát möïc thaân thieát vôùi em. Trôøi ñaát nhö quay cuoàng, em ngaõ xuoáng, baát tænh vaø chaúng coøn bieát gì nöõa. Cho ñeán ngaøy hoâm sau, anh chia tay vôùi em. Cuøng moät luùc, em maát caû hai thöù, tình yeâu vaø caû tình baïn. Taïi sao theá, taát caû cuøng maát luoân. Caùi caûm giaùc hôøn ghen, chöïc traøo treân ñoâi maét em, ñoâi maét maø anh töøng noùi laø tình yeâu cuûa cuûa anh ñaët vaøo ñaáy. Töøng maûnh kyù öùc veà anh laïi uøa veà. Laïi nhôù, laïi ñau, laïi khoùc, nhöng khoùc vì ai? Em chaúng bieát nöõa. Vì em? Vì anh? Hay vì caû coâ baïn cuûa em? Khoâng bieát nöõa. Anh ñaõ yeâu em ngoït ngaøo, ñeå giôø ñaây quay löng ñaéng cay....Ngaøy 1/5/2005, ba thaùng sau ngaøy anh vaø em chia tay, tình côø gaëp laïi anh treân phoá, anh vaãn theá, vaãn maùi toùc ñen buø xì aáy, vaãn göông maët ñieån trai aáy, vaãn laø laønh da baùnh maät aáy, nhöng, anh chaúng coøn laø cuûa em nöõa roài. AÙnh maét cuûa anh döøng laïi nôi em hay nôi naøo khaùc. Nhöng anh khoâng döøng laïi nôi em. Anh löôùt qua em, löôùt qua moät boùng ma voâ hình, laïnh luøng. Anh tieán ñeán beân coâ aáy, baïn gaùi anh, ngöôøi baïn cuûa em. Maát moät luùc, môùi nhaän ra raèng: em maát anh thaät roài. " Sôû khanh", caùi töø maø nhöõng ngöôøi xung quanh em duøng noù ñeå noùi veà anh, nhöng em ñaõ noãi giaän, em baûo raèng khoâng phaûi anh. Roài baây giôø, baêng qua nhöõng ngoïn phoá, thaû loøng mình troâi giöõa nhaân gian, töï hoûi: " Mình laø ai?". Moät caâu hoûi deã daøng tìm ra ñaùp aùn. Nhöng, em laø ai trong caùi theá giôùi ñaày hình boùng cuûa anh, ai chöù, chaúng laø ai caû. Anh ñaõ ñi,ñem söông ñeâm vaây kín aùnh saùng nôi chaân trôøi, ñau xoùt maø nghe traùi tim ræ maùu trong laëng caâm. Leä rôi maõi vì ngöôøi ñaõ ñi khoâng trôû veà, nhöng nhöõng gioït leä aáy chæ laøm trraùi tim em theâm ñau. Leä rôi maõi vì ai ñaõ ñi mang theo giaác mô. Nôi aáy kí öùc vaø maét maét bò laõng queân moät caùch xoùt xa. Duø ñaõ coá chaáp nhaän raèng em ñaõ maát anh thaät roài, nhöng nöôùc maét vaãn rôi treân nhöõng doøng naøy.......Ngaøy 25/12/2008.

Ñaõ hôn ba naêm keå töø anh chöùc thöùc böôùc ra khoûi cuoäc ñôøi em. Ba naêm khoâng quaù daøi, cuõang chaúng quaù ngaén, nhöng noù ñuû ñeå em nhaän ra raèng, em chaúng coøn yeâu ngöôøi con trai voâ tình aáy nöõa. Böôùc traéng ñeâm Giaùng Sinh, thaáy loønh mình thaät nheï, chaúng coøn coøn lo aâu, sôï haõi hay ghen tuoâng gì nöõa. " Bieát ñeâm nay mình seõ tìm ñöôïc hoøang töû cuûa mình nhæ". Moät yù töôûng tinh nghòch hieän ra treân ñaàu em. Ñaõ 11h30 phuùt roài, coù leõ em neân veà nhaø ñoùn giaùng sinh seõ toát hôn laø ñöùng ngoaøi ñöôøng. Ñang ñi, boãng döng em döøng laïi. Laø anh. Vaãn laø anh. Anh ñöùng ñoù. Tay caàm moät boù hoàng nhung thaät lôùn. Treân moâi anh vaãn laø nuï cöôøi. Nuï cöôøi naøy ba naêm naêm tröôùc ñaõ khieán em chôùi vôùi. Nhöng thaät laï, caùi caûm giaùc hôøn bieán maát caû roài.

- Em.. Em vaãn khoûe chöù?

- Em vaãn khoûe. Caùm ôn anh. Coøn anh sao roài. Anh vaø coâ aáy ñaõ ñaùm cöôùi chöa?

- Anh.. Anh chia tay coâ aáy roài.

- Taïi sao theá?

- Anh nhaän ra raèng, anh khoâng theå naøo soáng thieáu em ñöôïc, phaûi khoâng? Em cuõng nhö vaäy maø. Em coøn yeâu anh phaûi khoâng?

- Anh sai roài. Ñuùng laø coù khoûang thôøi gian em töôûng raèng mình seõ cheát neáu nhö khoâng coù anh beân caïnh. Nhöng em vaãn vöôït qua ñöôïc. Anh bieát khoâng. Ba caùi giaùng sinh troâi qua, heát hai caùi laø em ñi döôùi tuyeát traéng giaù laïnh. Töï hoûi: " Tuyeát lieäu coù laïnh hôn loøng mình luùc naøy khoâng". Roài em nhaän ñöôïc caâu traû lôøi : " Cho duø tuyeát coù laïnh, chaéc chaéc noù cuõng bieát phaûi tìm moät nôi ñeå söôõi aám". Vaø anh aáy ñeán. Khoâng gioáng nhö anh. Anh aáy cho em caûm giaùc bình yeân khi ôû beân nhau. Khoâng lo sôï. Anh aáy tuy ít noùi nhöõng lôøi yeâu thöông, nhöng haønh ñoäng cuûa anh aáy chöùng toû cho em bieát: Anh aáy yeâu em thaät loøng, chöù khoâng phaûi tình yeâu vò ngoït ñaàu moâi nhö anh. Vaø coù duø baây giôø, anh coù noùi yeâu em tha thieát ñeán nhöôøng naøo, em seõ noùi cho anh bieát söï thaät: Hình boùng anh trong tim em, giôø chæ coøn laø dó vaõng.....
[/size]
đã duyệt


Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết